پیگیری وضعیت ترجمه فایل

برای مشاهده وضعیت فایل ارسال شده باید کد رهگیری را در هنگام بارگذاری فایل یادداشت کرده و ارائه نمایید.

کد رهگیری هشت رقمی
 
وضعیت فایل